Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Okrožnica 2021

 

OKROŽNICA 2021

Leto je naokoli in kot vsako leto, vam v nadaljevanju posredujemo nekaj  informacij, ki so vezane na delovanje društva, članstvo, izvajanje posebnih prilagojenih socialnih programov. Izpostavljamo nekatere pravice slepih in slabovidnih oseb ter ugodnosti, ki jih običajno uveljavljajo in koristijo slepi in slabovidni.

 

Okrožnico, ki je namenjena Vam  shranite doma na vidno mesto. V njej boste tudi kasneje morda našli koristne informacije.

 

INFORMACIJE ZA KONTAKTIRANJE:

    

 

Naslov

 

Arhitekta Novaka 4, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota

 

 

Telefonski kontakti

041 892211

 

 

 

 

E-mail:

mdssms@zveza-slepih.si

 

 

Internetna stran:

 

Facebook profil:

 

www.mdss-ms-drustvo.si

 

https://www.facebook.com/mdss.murskasobota.9?ref=bookmarks

 

 

Transakcijski račun pri NLB:

SI56 0234 0001 0412 848

 

 

ČLANARINA

Članarina društva   za leto 2021 znaša  12,00 EUR. Prosimo, da svojo obveznost do društva čim prej izpolnite. 

 

KNJIŽNICA in ČASOPISI

15.10.2014 je bilo slavnostno odprtje novih prostorov Knjižnice in knjižničnih gradiv primernih za slepe, slabovidne osebe in ljudi z motnjami branja. Prostori Knjižnice se nahajajo na Kotnikovi 32 v Ljubljani (bližina Avtobusne in Železniške postaje Ljubljana). Knjižnicaponuja bogato leposlovno literaturo.

 

 

 

 

 

INFORMATIVNA DEJAVNOST ZVEZE DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE

 

Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) izdajajo časopise v brajevi pisavi, zvoku, povečanem tisku in elektronskem zapisu, s čimerslepim in slabovidnim omogočajo večjo komunikacijsko neodvisnost, hitrejši dostop do informacij, povečanje splošne razgledanosti in obveščenosti o dogajanju tako v domačem kot tujem tisku. Informativna dejavnost je namenjena članom ZDSSS in članom Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne. 

 

ZDSSS v okviru informativne dejavnosti izdaja:

 • Zvočni časopis Obzorje, ki izhaja dvakrat mesečno ter pokriva različne tematike, od kulture, znanosti in tehnike, do zdravja, športa ter prispevkov s področja slepote in slabovidnosti.
 • Revijo RIKOSS v elektronskem zapisu in zvoku, kot priloga Obzorju. RIKOSS je edina poljudnoznanstvena revija s področja ljudi z okvarami vida, ki zajema strokovna testiranja in priporočila o sodobni IKT ter specialni informacijski opremi, povzema strokovna spoznanja z relevantnih področij, predstavlja možnosti za izobraževanje, delo, prosti čas ter razkriva osebne in delovne izkušnje ljudi z okvarami vida. RIKOSS izhaja štirikrat na leto.
 • V zvok prilagojeno specialno revijo za področje diabetesa, Dita, ki jo sicer izdaja portal Diabetes.
 • Časopis z versko tematiko, Sodelavci v ljubezni, ki izhaja 4-krat letno v brajevi pisavi in elektronskem zapisu.
 • Časopis v brajevi pisavi, povečanem tisku in elektronskem zapisu, Moj prijatelj, ki ima že 62-letno tradicijo in pokriva tematike z različnih področij.
  • Časopis v brajevi pisavi, povečanem tisku in elektronskem zapisu, Obzornik za ženo in družino, ki izhaja enkrat mesečno.
 

 


PRILAGOJENI ČASOPISI KOT TUDI FONOTEKA SO BREZPLAČNI!

Naročila za fonoteko in časopise bomo sprejemali na društvu skozi celo leto 2021.

 

TEHNIČNI PRIPOMOČKI, KI VAM PRIPADAJO PO SLOVENSKI ZAKONODAJI:

 

01.  Po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja  vam pripadajo brezplačni tehnični pripomočki, katerih trajnostna doba znaša:

 

-povečevalno steklo (lupa): 3 leta

-predvajalnik zvočnih zapisov: 5 let

-brajeva vrstica: 5 let (ni več enkratna pravica)

-bela palica za slepe: 1 leto

-ultrazvočna palica: 3 leta.

 

Za predpisovanje naročilnice za medicinski pripomoček – bela palica je pooblaščen osebni zdravnik.

 

Na društvu, smo vam na razpolago za pomoč pri dodatnih pojasnilih, pri uveljavljanju in nabavi pripomočkov izhajajoč iz naslova  Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

02. Tehnični pripomočki po Zakonu  o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)

 

Pravilnik podrobneje ureja tehnične pripomočke, pogoje za njihovo pridobitev, dobo trajanja, standarde kakovosti teh pripomočkov, način vzdrževanja in vrednost posameznega tehničnega pripomočka.

 

Do tehničnih pripomočkov so upravičene senzorno ovirane osebe, to so slepe, slabovidne, gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe, ki lahko uveljavljajo pravice po predpisih, ki urejajo invalidsko ter zdravstveno varstvo in zavarovanje in te pripomočke potrebujejo v življenju za premostitev komunikacijskih ovir za omogočanje varnega in samostojnega življenja.

 

Upravičenci do tehničnih pripomočkov lahko uveljavljajo pravico do posameznega tehničnega pripomočka, če izpolnjujejo pogoje, določene v Pravilniku, in je tehnični pripomoček naveden na listi tehničnih pripomočkov.

 

Slepi in slabovidni so upravičeni do naslednjih tehničnih pripomočkov:

govoreči kalkulator, govoreči indikator svetlobe in barv, prenosna elektronska lupa, ura za slepe osebe, ura za slabovidne osebe, govoreči diktafon, govoreča osebna tehtnica, govoreča kuhinjska tehtnica, govoreči merilec krvnega tlaka, naprava za pisanje brajevih oznak (labeler), govoreči termometer z brezžičnim tipalom za zunanjo temperaturo, potezni meter z govorno podporo. Gluhoslepi so upravičeni do naslednjih tehničnih pripomočkov: svetlobni hišni zvonec z alarmom, svetlobni/zvočni indikator - budilka ali vibracijska ura budilka, govoreča zapestna ura z vibratorjem, prenosna tipkovnica za gluhoslepe osebe, magnetna tabla z izbočenimi črkami, govoreči indikator svetlobe in barv, prenosna elektronska lupa.

 

Slepi/slabovidni in gluhoslepi upravičenci lahko tudi izbirajo med enim od naslednjih tehničnih pripomočkov: -mobilni telefon, -tablični računalnik, -prenosni ali namizni računalnik.

 

Slepi in slabovidni ter gluhoslepi so upravičeni tudi do naslednjih tehničnih pripomočkov: -programski vmesnik za uporabo osebnega računalnika za slepe,     -nadgradnja programskega vmesnika za uporabo osebnega računalnika za slepe, -programski vmesnik za osebni računalnik za povečavo in branje, -nadgradnja programskega vmesnika za osebni računalnik za povečavo in branje.

 

Postopek uveljavljanja tehničnih pripomočkov po Zakonu »ZIMI«

 

Tehnične pripomočke po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov in Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila uveljavljamo po naslednjem postopku:

 

1. Izpolnitev vloge, ki mora vsebovati:-ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča, -naziv pripomočka, ki ga želi vlagatelj uveljaviti, -izvid zdravnika okulista – navedeno mora biti, katero kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti ima vlagatelj, -navedbo o priznanem statusu invalida po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb (oz. ureja socialno vključevanje invalidov), če vlagatelj status ima, - navedbo o prejemanju denarne socialne pomoči, če jo ob vložitvi vloge prejema, - datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega zastopnika.

Z eno vlogo lahko vlagatelj zaprosi za več tehničnih pripomočkov hkrati.

 

2.Posebna dokazila, ki so pogoj za uveljavitev tehničnega pripomočka in se priložijo k vlogi (to izhaja iz liste tehničnih pripomočkov):a)za mobilni telefon ali tablični računalnik ali prenosni osebni računalnik):-potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (od ZDSSS),b)za programski vmesnik za uporabo osebnega računalnika za slepe ali programski vmesnik za osebni računalnik za povečavo in branje:-potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (od ZDSSS),-upravna enota še pridobi izvedensko mnenje o upravičenosti do uveljavitve zahtevnejšega tehničnega pripomočka.

 

3.Vlogo vlagatelj vloži pri kateri koli upravni enoti.

 

4.Upravna enota izda odločbo o priznanju pravice do tehničnega pripomočka.

 

5.Po pravnomočnosti te odločbe upravna enota upravičencu izda vrednotnico za sofinanciranje tehničnega pripomočka.

 

6.Postopek se lahko pospeši, če se vlagatelj na upravni enoti dogovori, da bo osebno prevzel odločbo ter ob prevzemu odločbe poda pisno izjavo oz. izjavo na zapisnik, da se odpoveduje pritožbi zoper to odločbo in zaprosi za takojšnjo pravnomočnost odločbe.

 

7.Vrednotnico mora upravičenec unovčiti najpozneje v enem letu od njene izdaje.

 

8.Tehnični pripomoček lahko upravičenec nabavi pri katerem koli dobavitelju tehničnih pripomočkov v Republiki Sloveniji.

 

                                

DOHODNINA

Po Zakonu o dohodnini se prizna zmanjšanje letne davčne osnove invalidu s 100% telesno okvaro, če mu je bila tudi priznana pravica do tuje nege in pomoči. Določeno zmanjšanje letne davčne osnove se prizna tudi staršem za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (npr. slepi otroci).

 

PARKIRNE KARTE

Skladno s Pravilnikom o parkirni karti upravne enote izdajajo  parkirne karte za invalide. Uredite si parkirne karte, da ne boste imeli težav s parkiranjem na mestih za invalide. Za dodatne informacije pokličite na društvo.

 

OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

Za invalide še vedno velja oprostitev plačila turistične takse. Oprostitev se uveljavlja na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije ali na podlagi predložitve fotokopije ustrezne odločbe o invalidnosti oz. telesni okvari.

 

POŠTNE STORITVE

Poštne pošiljke za slepe in slabovidne so oproščene plačila poštnine, razen poštnine za storitev prednostno. Prednostno je poštna storitev v mednarodnem prometu, pri kateri ima pošiljka prednost pri prenosu. Če so znaki za slepe in druge oblike zapisov za slepe poslani kot priporočeno pismo, kot vrednostno pismo, kot navadni paket ali kot paket, takšna pošiljka ni oproščena plačila poštnine. Poštna pošiljka za slepe in slabovidne je tista odprta pošiljka, ki vsebuje znake za slepe in druge oblike zapisov za slepe. Velikosti pošiljke morajo ustrezati velikostim navadnega pisma. Izjemoma je lahko najmanjša velikost pošiljke 90 x 100 mm. Največja masa pošiljke za slepe in slabovidne je 7 kg (velikost kot škatla za čevlje). Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka »Pošiljka za slepe in slabovidne«.

 

Na spletni strani društva  je objavljen Vodnik po pravicah in ugodnostih slepih in slabovidnih oseb, izhajajoč iz slovenske zakonodaje. Vodnik je pripravljen tako, da je najprej naveden posamičen zakon oziroma predpis ter njegova objava, v nadaljevanju pa posamezne določbe z vsebino, vrsto pravice in ugodnosti ter pogoji za uveljavljanje.

Na društvu imamo nekaj izvodov omenjenega Vodnika. Če izrazite potrebo po Vodniku ga lahko prevzamete osebno ali vam ga pošljemo po pošti.

 

LETOVANJE

V kolikor želite koristiti Program ohranjevanja zdravja v domovih oddiha ZDSSS v Izoli, na Okroglem pri Kranju, v apartmajih v Piranu, Simonovem zalivu, v Červarju in v enoti  Dolenjske toplice se lahko prijavite v pisarni MDSS Murska Sobota, najpozneje do 10. marca 2021, za letovanje v glavni sezoni meseca julija in avgusta. Vse ostalo v zvezi s tem programom bo urejala strokovna služba Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

 

POMOČ PRI SPREMLJANJU

Člani, ki potrebujete občasno spremstvo iz programa Mreža spremljevalcev pri ZDSSS se lahko obrnete na klicni center.

Klicni center je  dosegljiv na  telefonski številki 01 4700 244 vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Izven delovnega časa klicnega centra lahko pustite sporočilo na telefonskem odzivniku, ali pa  se lahko obrnete tudi preko elektronske pošte na naslov klicni.center@zveza-slepih.si.

 

ČLANSKE IZKAZNICE

Nekateri med vami, še nimate članskih izkaznic oziroma jih niste prevzeli. Prosimo, oglasite se na društvu, da zadevo uredimo.

 

UGODNOSTI VOŽENJ NA SLOVENSKIH ŽELEZNICAH

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenje  se je  uspela dogovoriti za brezplačen prevoz spremljevalcev slepih in slabovidnih oseb na Slovenskih železnicah. Od 20.7.2011 dalje  Slovenske železnice za potovanje v notranjem prometu slepi in slabovidni osebi nudijo popust za spremljevalca v višini 100%. Spremljevalec je lahko tudi pes vodnik. Število voženj ni omejeno. Popust za spremljevalca se prizna samo kadar spremljevalec potuje s slepo ali slabovidno osebo. V primeru, da revizijsko osebje na vlaku, ki opravlja kontrolo voznih kart ugotovi, da potnik z brezplačno vozovnico za spremljevalca slepe ali slabovidne osebe potuje sam, mu take vozovnice ne priznajo in ga obravnavajo kot potnika brez vozovnice. Upamo, da do zlorab ne bo prihajalo, saj bi le-te utegnile pripeljati do izgube te ugodnosti. Slepe in slabovidne osebe to ugodnost uveljavljajo le s   predložitvijo članske izkaznice ZDSSS. Slepa ali slabovidna oseba potuje z vozovnico po redni ceni, koristi pa lahko tudi komercialne popuste po določilih Potniške tarife  ST 700 kot npr.:

-               za skupinska potovanja ( od 30 – 50%)

-               za družinska potovanja (40%)

-               za upokojence in osebe starejše od 60 let (30-50%)

-               za otroke ( 30 – 50%).

 

Brezplačni  javni  prevozi (avtobus, železnica) so  od julija 2020 na voljo za upokojence oziroma starejše od 65 let, za študente invalide in za registrirane športnike študente in dijake. S tem ukrepom vlada omogoča boljšo mobilnost omenjenim skupinam.

 

NABAVA OSEBNEGA VOZILA

Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDAJMV), je zamenjal obstoječi Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu. Zakon o dajatvah na motorna vozila v svojem 9. členu ureja dajatve za vozila za prevoz invalidov, ki jo je do sedaj v 7. členu (oprostitve plačila letne dajatve za prevoz invalidov) urejal Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu.

 

Oprostitev plačila letne dajatve (pogovorno oprostitev plačila cestne takse) se lahko uveljavi za

-       osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 KW

-       osebna vozila prirejena za prevoz na invalidskem vozičku (ne glede na moč motorja) pod pogojem, da se vozilo uporablja za prevoz osebe, ki ima pridobljen vsaj en v spodnji tabeli naveden status (v našem primeru Osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih):

-        

 

Status

Dokazilo s katerim se status izkaže

Osebe pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna invalidnost

Osebe s priznano telesno okvaro oziroma popolno izgubo vida na obeh očesih

 • Odločba izdana na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

 

Vojni invalidi:

 • Odločba izdana na podlagi predpisov o vojnih invalidih, ob upoštevanju izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije

Osebe, pri katerih je zaradi izgube okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara, ali 60 % vojna invalidnost

Osebe ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih

Osebe z zmerno, težjo ali težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb

Za polnoletne osebe:

 • Odločba o priznanem statusu invalida, v skladu s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb

 

Za mladoletne osebe:

 • Odločba pristojnega Centra za socialno delo izdana na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ali
 • Odločba o usmeritvi ki jo izda območna enota Zavoda R Slovenije za šolstvo, izdane na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje otrok  s posebnimi potrebami, iz katere je razvidno, da gre za invalida z zmerno, težjo ali težko duševno ali najtežjo telesno prizadetostjo.

Otroci ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18 leta starosti oziroma do 26 leta starosti, če se šolajo.

 • Odločba Centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke

 

Oprostitev plačila letne dajatve se lahko za polnoletne osebe uveljavlja za eno vozilo registrirano na ime te osebe ali na njenega starša, zakonca ali zunaj zakonskega partnerja, s katerim živi na istem naslovu. Za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost ali imajo podaljšano roditeljsko pravico, oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavlja njen zakoniti zastopnik.

 

Za mladoletne osebe oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na ime te osebe ali na njenega starša, uveljavljajo njeni starši, pri katerih ima ta oseba stalno prebivališče. Če je otrok zaupan v varstvo in vzgojo drugi osebi, s katero imata skupno stalno prebivališče, ta uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve. Vlogo za uveljavljanje oprostitve plačila letne dajatve se vloži bodi si pri Upravni enoti, bodisi pri nosilcu javnega pooblastila za registracijo vozil, ki jo nemudoma pošlje Upravni enoti. Vlogo se priloži ustrezno dokazilo s katerim se upravičenost izkaže (glej tabelo zgoraj). O oprostitvi plačila letne dajatve odločajo Upravne enote z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na Ministrstvo pristojno za promet. Če je bila letna dajatev plačana pred dokončnostjo odločbe, ima zavezanec pravico do vračila sorazmernega deleža plačane letne dajatve od dne vložitve vloge za oprostitev.

 

Zakaj je zakon o dajatvah za motorna vozila ugodnejši v primerjavi z prejšnjo ureditvijo?

 

V novi zakon je umeščena višja enotna omejitev moči vozila - 150 KW, ki je nadomestila dosedanjo vezano na prostornino motorja, poleg tega pa so brez omejitve moči oproščena dajatve tudi vsa osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem vozičku. Po starem zakonu, je oprostitev letne dajatve lahko uveljavljal polnoletni upravičenec le za eno vozilo, registrirano na svoje ime, medtem ko se lahko po novi ureditvi oprostitev plačila uveljavlja za eno vozilo, ki pa ni nujno registrirano na upravičenca, temveč je lahko registrirano tudi na njegovega starša, zakonca ali zunaj zakonskega partnerja, s katerim upravičenec živi na istem naslovu.

 

EU KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

Tudi v Sloveniji lahko pridobite evropsko kartico ugodnosti za invalide. S to kartico ugodnosti lahko invalidi v državah Evropske unije uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki jih določijo ponudniki v posameznih državah.  S kartico ugodnosti  invalidi lahko uveljavljajo komercialne popuste na različnih področjih življenja, še posebno, ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa.

Ponudniki in storitve ugodnosti so na voljo na spletni strani: http://www.invalidska-kartica.si/. Evropska kartica ugodnosti za invalide je od julija 2017 na voljo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji.

 

DODATEK ZA NEGO OTROKA IN DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO

Slepi otroci oz. njihovi roditelji so po sklepu sodišča upravičeni do hkratnega prejemanja obeh dodatkov in sicer do dodatka za nego otroka in do dodatka za pomoč in postrežbo.  Prejemanje obeh dodatkov se ne izključuje. Zahtevek za dodatek za nego otroka upravičenci vložijo na Centru za socialno delo, vlogo za dodatek za pomoč in postrežbo pa na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

 

Spoštovani, kot ste že verjetno seznanjeni, je bil februarja 2017 sprejet Zakon o osebni asistenci, ki se je pričel izvajati s 1.1.2019.

V nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih določil zakona.

Definicija osebne asistence

Osebna asistenca po tem zakonu je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih (storitve osebne asistence so  opredeljene v 7. členu), ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Uporabnik mora imeti nadzor nad organizacijo in oblikovanjem storitev osebne asistence glede na lastne potrebe, zmožnosti, življenjske okoliščine, pogoje ter želje. Za storitve osebne asistence se šteje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri komunikaciji in obvezna prisotnost pri uporabniku v primeru najtežjih invalidnosti, pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem mestu in izobraževalnem procesu ter pomoč pri drugih dejavnostih in aktivnostih, v katere je uporabnik vključen.

Upravičenec oziroma upravičenka do osebne asistence po tem zakonu je oseba s telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jo lahko ovire omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala na vseh področjih življenja in imela enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo;

je stara od 18 do 65 let, in potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko;

je državljan Republike Slovenije ter živi ali bi želela živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe.

V kolikor bo oseba pravico do osebne asistence uveljavila pred dopolnjenim 65. letom starosti, bo po ponovni ocenitvi potreb, upravičena do osebne asistence tudi po 65. letu. Pravica do osebne asistence ne bo odvisna od posameznikovega dohodka in premoženja. Gluhemu, slepemu ali gluhoslepemu uporabniku se lahko odobri osebna asistenca v obsegu 30 ur na mesec, če potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, tudi če ne izpolnjuje pogoja najvišje starostne meje (se pravi je lahko starejši od 65 let). Uporabnik lahko namesto osebne asistence izbere denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, ki je določen v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje (to ne velja za tiste, ki dodatek za pomoč in postrežbo že prejemajo).

Uporabniku osebne asistence, ki je hkrati upravičen do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo (ga je že prejemal pred uveljavitvijo tega zakona) se bo ta denarni prejemek zmanjšal za polovico;

Storitve osebne asistence

Kot že rečeno, so storitve osebne asistence opredeljene v 7. členu zakona, zajemajo pa storitve namenjene osebni pomoči uporabnika, storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, spremstvo in pomoč na delovnem mestu ter v izobraževalnem procesu.

Osebna asistenca in druge storitve

Pravica do osebne asistence se izključuje s celodnevnim institucionalnim varstvom, družinskim pomočnikom in dolgotrajno bolnišnično obravnavo, ki jih urejajo predpisi s področja socialnega in zdravstvenega varstva. Ne izključuje pa se s storitvijo pomoči na domu po zakonu, ki ureja socialno varstvo. V tem primeru se število odobrenih ur osebne asistence zmanjša za število odobrenih ur iz naslova pomoči na domu po zakonu, ki ureja socialno varstvo. Prav tako se ne izključuje s pravico do vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji oziroma pravice do drugih podpor pri zaposlovanju in socialnem vključevanju, ki so financirane iz javnih virov.

Drugo:

Pravico do osebnega asistenta bo uporabnik pridobil na podlagi odločbe centra za socialno delo, le ta pa bo izdana na podlagi mnenja strokovne komisije centra za socialno delo;Uporabnik bo lahko na trgu prosto izbiral izvajalca osebne asistence (iz posebnega registra, ki bo vzpostavljen) s katerim bosta skupaj pripravila izvedbeni načrt ter izbrala konkretnega osebnega asistenta. Storitve osebne asistence izvajajo,  kot nepridobitno dejavnost, dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije, zavodi ter samostojni podjetniki posamezniki, ki bodo vpisani v register izvajalcev osebne asistence.

Naše društvo je izvajalec osebne asistence financirane iz Fundacije invalidsko humanitarnih organizacij,  ni pa izvajalec osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci.

 

 

 

PROGRAMI DRUŠTVA:

 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih  Murska Sobota bo v letu 2021 izvajalo šest prilagojenih  posebnih socialnih programov s podsklopi, ki so namenjeni vam in vašim svojcem, spremljevalcem in prostovoljcem.

 

V okviru programa Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida nudimo informiranje in osebno svetovanje glede na vašo individualno situacijo. V društvu vam bomo prisluhnili vašim potrebam, ki jih ne morete ali jih težko zadovoljujete zaradi izgube vida. Skupaj bomo našli rešitve za večino stisk, ki vam bi utegnile greniti življenje. Tajnica društva  vam bo pomagala pri izpolnjevanju dokumentacije za uveljavljanje vaših pravic.

 

NAŠI NOVI ČLANI

Ko se zgodi tisto, za kar vsi upamo, da se nikoli ne bo, ko opazimo, da z našimi očmi nekaj ni v redu, ne smemo izgubljati niti trenutka. Takoj je treba obiskati ustreznega zdravnika. Medicina je močna, veliko lahko prepreči, omili, včasih pa na žalost narava zmaga. To je za posameznika velikanski poraz in šok. Takrat je treba zbrati vse moči in poiskati ljudi, ki jim lahko zaupamo občutke, in ki nas lahko popeljejo kakšen korak naprej. Naše društvo se trudi, da bi za naše nove člane naredilo čim več pri prvih stopinjah v našem društvu. Včlanitev v društvo pomeni prvi korak, da skupaj premagamo težave, da dobimo nasvet od ljudi, ki imajo že mnogo izkušenj. To je povsem formalen korak, ki ne prinaša nobenih posebnih obveznosti, omogoči pa pridobitev različnih informacij, izmenjavo medsebojnih izkušenj, pridobitev novih izkušenj in veščin za samostojno življenje.

Za včlanitev v društvo potrebujete: popisni včlanitveni karton Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in osebno fotografijo.

 

V okviru izvajanja naših posebnih socialnih in drugih programov, ki jih izvajamo za slepe in slabovidne osebe, vas še posebej vabimo, da se udeležite  tečaja opismenjevanja v brajevi pisavi, začetnega tečaja računalništva, mobilnosti in orientacije, tečaja Pozdrav soncu in morju, usposabljanja za uporabo informacijske tehnologije  (GSM aparati na dotik, …). Pridružite se  komorni pevski skupini društva ter drugim strokovnim  delavnicam, usposabljanjem za ročna dela, samourejanje in gospodinjstvo, športno rekreativno in šahovsko dejavnost.

Športno rekreativna in šahovska dejavnost vam je namenjena predvsem zato, da bi kljub težavam z vidom čim dlje ohranjali telesno kondicijo in zdravje.

Vsi zainteresirani se  pridružite športno rekreativni skupini, ki se druži  ob sredah ob 9.00 uri na sedežu društva ob  družabnih in rekreativnih igrah.

Vabljeni ste, da se pridružite že devetnajsto   leto aktivno delujoči skupini za samopomoč »Modri«, kjer je že marsikdo pridobil nova znanja, izkušnje in samozavest. Skupina se srečuje vsak prvi četrtek v mesecu ob 9.00 uri oz. po dogovoru na sedežu društva občasno pa drugje.

Podpora in usposabljanje  slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov nudi svetovanje, usposabljanje in podporo pri uporabi, nabavi tehničnih pripomočkov kot so: ure, lupe, telefoni, predvajalniki zvočnega zapisa, strojna in programska oprema za uporabo računalnika in podobno.

Na društvu imamo vrsto različnih tehničnih pripomočkov, ki jih lahko  (po nabavni ceni brez trgovske marže in drugih dajatev) kupite oziroma pridobite finančno pomoč pri sofinanciranju nakupa  (govoreče ure, igle za šivanje, pike za označevanje, ločevalec beljaka od rumenjaka, itd…).    

                                

Vljudno vabljeni na izvajanje rehabilitacijskih programov društva, ki jih bo društvo izvajalo v letu 2021 v domu oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije v Izoli.

 

PREVOZI Z DRUŠTVENIM KOMBIJEM:

Slepe oziroma slabovidne osebe ne šofirajo, zato je uporabnikom društvenih storitev zelo težko priti od ene do druge točke.

Vsem zainteresiranim uporabnikom društvo nudi prevoze s kombijem pod pogoji, ki jih je sprejel Izvršni odbor društva  na  15. seji dne 2. oktobra 2020:

 1. 01.  Prispevek uporabnika za prevoze z društvenim kombijem v športno rekreativni, kulturni dejavnosti/pevski zbor znaša 10,00 € po posamezniku za posamezno koledarsko leto, ne glede, če je posameznik vključen v eno ali več aktivnosti.

02. Za aktivnosti in storitve društva, ki se odvijajo na sedežu društva se prevozi z društvenim kombijem ne obračunavajo. Za aktivnosti in storitve društva, ki se odvijajo na terenu se prispevek uporabnika določa sproti po dogovoru.

03. Društvo nudi tudi prevoze z društvenim kombijem - osebni opravki posameznika. V tem primeru se obračuna  kilometer po ceni 0,25 €. Društvo v primeru daljšega prevoza uporabnika po osebnih opravkih ne krije stroške  osebnega asistenta in ostalih povezanih finančnih stroškov, ki nastanejo pri  izvajanju osebne asistence ( daljši prevozi, bivanje, hrana). 

 

Vsi tisti, ki boste potrebovali prevoze s kombijem društva v letu 2021 takoj na začetku leta podajte vlogo za vključitev v program osebne asistence.

 

ZLATA MREŽA

Obveščamo, da je v okviru Zlate mreže za potrebe prevozov upokojenih starostnikov   na voljo brezplačni prevoz PROSTOFER. Potrebo po prevozu je potrebno predhodno najaviti na brezplačni številki 080 10 10, najmanj tri delovne dni pred načrtovanim prevozom.

DRUŽABNOST:

Že veliko let se preko našega društva organizirajo različni izleti/čutno doživljajski dnevi, ki so med člani močno priljubljeni, zato bomo s temi aktivnostmi nadaljevali.

NOVI DRUŠTVENI PROSTORI:

V mesecu maju 2020 smo se zaradi začetka gradbenih del na Ul. Arhitekta Novaka 4, Murska Sobota, kjer so se dotlej v bivši kirurgiji nahajali naši društveni prostori, preselili na začasno nadomestno lokacijo na naslovu Slovenska 44, Murska Sobota, dokler dela ne bodo končana. V novozgrajenem paviljonu, ki bo na isti lokaciji (Ul. Arhitekta Novaka) bo društvo  v začetku leta 2021 dobili svoje nove, potrebam članov prilagojene prostore.

Svojim članom  želimo zagotoviti kar najbolj primerne ustvarjalne pogoje in ustrezno opremljene prostore, kjer se bodo   nemoteno izvajale številne  prilagojene rehabilitacijske, poučne, izobraževalne, sodobno informacijske, športno  prostočasne in druge ustvarjalne aktivnosti. Te aktivnosti izhajajo iz šestih programov, ki jih izvaja društvo.

 

Gradbena dela se dokončujejo. Trudimo se pridobiti čim več finančnih sredstev za notranjo opremo novih društvenih prostorov in verjamemo, da bomo čim hitreje pričeli delovati v novih svetlih, toplih, prilagojenih prostorih društva.

Naše aktivnosti spremljajte na spletni strani društva www.mdss-ms-drustvo.si ali na facebook profilu društva https://www.facebook.com/mdss.murskasobota.9.

 

 

Drage članice, spoštovani člani in vsi tisti, ki prebirate vsebino naše novoletne okrožnice!

 

Leto 2020, ki je drugačno, zaznamovano z epidemijo coronavirusa Covid 19,   se počasi poslavlja. Naš vsakdan, naše življenje  je bilo zaznamovano z omejitvami, z asocialnimi ukrepi.  Zaznamovale so ga  maske,  razkužila in upoštevanje varnostne razdalje. Zaradi omejitvenih ukrepov so bile v društvu prestavljene številne skupinske planirane aktivnosti, različni dogodki, prikrajšani smo bili za naša medsebojna topla, prijateljska izkustvena srečanja, usposabljanja in ustvarjanja. Če nam je  tu in tam uspelo izvesti kakšno aktivnost,  je bila strogo zaznamovana z maskami na obrazih, z omejenim številom udeležencev na varni razdalji. Preko številnih razbremenilnih osebnih in telefoničnih pogovorov smo pomagali tistim, ki so se zaradi epidemije znašli v stiski, bili zaskrbljeni, doživljali napetosti doma oziroma se znašli v stiski osamljenosti.

 

Verjamemo pa, da bomo skupaj z vami zmogli premagati vse izzive, ki so pred nami v prihajajočem letu 2021. Ne pozabimo, da je bolj kot kdajkoli pomembno, da ostanemo humani, srčni in čuječi – tako do sebe kot do drugih.

 

In čisto na koncu zaželimo vsem vam,  kot tudi vašim družinskim članom, prijateljem, ZNANCEM  in bližnjim,  v prihajajočem  letu 2021, obilo zdravja, blaginje in osebne sreče.

 

 

Marjeta Grabar, l.r.                                                                 Vojmir Prosen, l.r.

  tajnica MDSS                                                                       predsednik MDSS

 

 

Priloga:

Prilagojeni koledar društva za leto 2021 (koledar prejmejo člani s plačano članarino