Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj s partnerjem projekta Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije  (NSIOS) izvaja projekt EU kartica ugodnosti za invalide.

 

Z invalidsko kartico ugodnosti lahko invalidi v nekaterih državah EU (od naših sosednjih držav je pristopila samo Italija) uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

 

Kartica je namenjena: slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gluhoslepim, gibalno oviranim osebam, osebam z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju in posameznikom/posameznicam z drugimi vrstami invalidnosti. S kartico se lahko uveljavljala komercialne popuste na različnih področjih življenja.

Vzpostavljena je spletna baza ugodnosti in mobilna aplikacija, ki  ponuja nabor ugodnosti, ponujenih s strani različnih komercialnih ponudnikov.

 

Aktualne ugodnosti bodo lahko upravičenci spremljali na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si , kjer bo objavljena baza ugodnosti. Na njej bo mogoče iskati podatke po vrsti ugodnosti in krajih. Informacija o ugodnosti se bo izpisala z osnovnimi podatki: naslov, spletni naslov, delovni čas, telefonska številka, višina popusta...

Uporabniki bodo imeli možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu. Mobilno aplikacijo bodo uporabniki lahko poiskali pod naslovom: »INVALIDSKA KARTICA«.

 

Invalidsko kartico ugodnosti  upravičenci  pridobijo na 58 upravnih enotah po Sloveniji.

 

Upravičenci z izdajo kartice nimajo nobenih stroškov. S seboj je potrebno prinesti eno fotografijo isti format kot za osebno izkaznico.

 

In kdo so upravičenci do invalidske kartice zgodnosti za invalide?

 

Državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in sicer:

-       Invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (vsi delovni invalidi – odločba ZPIZ)

-       Priznana telesna okvara –  

    • 90% TO zaradi izgube vida
    • 70 % TO zaradi izgube sluha
    • najmanj 80% TO, če se TO seštevajo in je najnižji odstotek za eno TO vsaj 70%

      (odločba ZPIZ o telesni okvari)

-       Invalid po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (odločba Zavoda RS za zaposlovanje)

-       Priznan status invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov (sklep ali odločba Zavoda RS za zaposlovanje)

-       Status invalida po Zakonu o vojnih invalidih (odločba upravne enote)

-       Pridobljen status po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (odločba centra za socialno delo ali redko ZPIZ)

-       Razvrščeni po Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju –

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju
  • gluhi otroci
  • slepi otroci
  • otroci z okvarami, deformacijami ali gibalnimi motnjami,   ki se ne morejo izobraževati skupaj z drugimi otroci

            (odločba centra za socialno delo na podlagi mnenja komisije za razvrščanje)

-       Usmerjeni po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – enako kot prejšnja alineja (odločba Zavoda RS za šolstvo)

-       Gluhoslepi – 50% okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. Ali 5. Kategorija slepote in slabovidnosti (izvid zdravnika – enako kot za tehnične pripomočke)

-       Pridobljen status invalida po predpisih drugih držav članic EU

 

 

 

Več o projektu izveste na spletni strani: www.invalidska-kartica.si/o-projektu