Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Vizija, poslanstvo, vrednote

Poslanstvo:

MDSS Murska Sobota je prostovoljno, neodvisno in enakopravno združevanje interesno povezanih slepih in slabovidnih oseb, da ugotavljajo, zagovarjajo in zadovoljujejo posebne potrebe slepih in slabovidnih. Društvo zastopa interese slepih in slabovidnih na lokalni ravni.

Vizija:

Želimo biti aktivna, uveljavljena invalidska organizacija  delujoče vpeta v Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije in na mednarodnem področju.

Z uresničevanjem skupnih ciljev ustvarjamo pogoje za kakovostno življenje ljudi z okvaro vida ter njihovo enakopravno in odgovorno vključevanje v družbo. Delovanje MDSS Murska Sobota bo temeljilo na načelih korektnega in partnerskega sodelovanja z vsemi zainteresiranimi za projektni in pogodbeni način dela. Usmerjeni smo v iskanje, predlaganje in izvajanje skupnih rešitev. Iščemo skupne poti in skupaj gradimo koncept ugleda organizacije. Skrbimo za učinkovito informiranje o svoji dejavnosti navzven in navznoter.

Osnovni cilji društva so pomoč slepim in slabovidnim zaradi njihovih posebnih potreb pri doseganju kakovosti življenja, zlasti: uveljavljanje človekovih pravic, nediskriminacija, enake možnosti, vzpodbujanje slepih in slabovidnih za opiranje na lastne moči in sposobnosti ter ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo slepih in slabovidnih. V ta namen društvo izvaja posebne socialne in druge programe in opravlja določene storitve za zadovoljevanje potreb slepih in slabovidnih na način, da se lahko slepi in slabovidni čimbolj neodvisno in enakopravno vključujejo v okolje.

Vrednote:

  • Spoštovanje
  • Sodelovanje
  • Strokovnost
  • Integriteta
  • Komunikacija
  • Ustvarjalnost in inovativnost
  • Pravičnost in enakopravnost